Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden The Green Nib

Versie 1.0 november 2020

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Algemene voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden;
b. Gebruiker: De gebruiker van onderhavige Algemene Voorwaarden: The Green Nib, gevestigd aan Molenweg 27, 6041 KT Roermond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77051831;
c. The Green Nib of TGN: eenmanszaak gedreven door Gebruiker, gespecialiseerd in handletteren, kalligrafie en grafisch ontwerp;
d. Website: de website van Gebruiker, https://www.thegreennib.nl/;
e. Opdrachtgever: Elk bedrijf, (overheids)instelling of particulier die aan Gebruiker een opdracht verstrekt;
f. Overeenkomst: De tussen Gebruiker en een Opdrachtgever gesloten overeenkomst tot levering van zaken of diensten;
g. Vertrouwelijke Informatie: alle productinformatie, ontwerpen, technische documentatie, ideeën, concepten, modellen, financiële gegevens en alle andere voor de samenwerking tussen Partijen relevant geachte informatie, ongeacht of zij vastgelegd is op papieren stukken, digitale of elektronische gegevensdragers of anderszins. Tevens geldt als ‘Vertrouwelijke Informatie’ al hetgeen door Partijen als zodanig wordt aangemerkt;
h. Webshop: De webwinkel van Gebruiker (https://thegreennib.nl/winkel)
i. Wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met The Green Nib.

1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Gebruiker en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Gebruiker voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden worden betrokken, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. Opdrachtgever aanvaardt onderhavige Algemene Voorwaarden door het verstrekken van de opdracht. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van een Opdrachtgever wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien een Opdrachtgever ten behoeve van derden een Overeenkomst met Gebruiker aangaat, is Opdrachtgever jegens Gebruiker verplicht onderhavige Algemene Voorwaarden aan deze derden bekend te maken en toe te zien op naleving.
 5. Afwijkingen van onderhavige voorwaarden zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk door Gebruiker en Opdrachtgever overeengekomen.

   

  2. Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend van aard, tenzij in offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, kan aan offerte of aanbieding generlei recht worden ontleend indien de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
  2. Gebruiker is niet gebonden aan de inhoud van een aanbieding of offerte, indien Opdrachtgever redelijkerwijs dient te begrijpen dat de offerte of aanbieding of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  3. De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te maken overige kosten, waaronder reis- en verblijf-, administratie- verzend- of inschrijfkosten.
  4. De Gebruiker is niet gebonden aan een aanvaarding die –op welke wijze ook- afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod. De Overeenkomst komt in dat geval niet tot stand, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk anders aangeeft.
  5. Indien Gebruiker een samengestelde prijsopgave doet, leidt zulks niet tot een verplichting tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  3. Overeenkomst

 6. De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Gebruiker komt niet eerder tot stand dan nadat Opdrachtgever de eventuele door Gebruiker gehanteerde intakeprocedure volledig heeft doorlopen, Gebruiker de opdracht schriftelijk heeft aanvaardt en zulks schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 7. De Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever wordt in beginsel aangegaan voor bepaalde tijd- namelijk voor de duur van een opdracht- tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
 8. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een bepaalde termijn is overeengekomen of opgegeven, dan geldt dit nimmer als een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever Gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen. Aan Gebruiker dient een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 9. Gebruiker is gehouden de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Op Gebruiker rust een inspanningsverplichting. Een bepaald resultaat wordt nimmer gegarandeerd. 
 10. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten, indien zulks voor een adequate uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. In dat geval zal één en ander zoveel mogelijk vóóraf met Opdrachtgever worden afgestemd. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 11. Gebruiker is gerechtigd om de Overeenkomst in fases uit te voeren en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 12. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens, waarvan Gebruiker te kennen geeft dan wel  Opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst,  tijdig aan Gebruiker te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet tijdig aan Gebruiker worden verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de vereiste gegevens aan Gebruiker heeft doen toekomen. 
 13. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan of ontstaat doordat Gebruiker is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 14. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat wijziging of aanvulling van de tussen partijen gemaakte afspraken noodzakelijk is, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. In dat geval aanvaardt Opdrachtgever dat wijziging of aanvulling van de Overeenkomst gevolgen kan hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of de termijn van uitvoering.
 15. Indien de Overeenkomst wordt aangevuld of gewijzigd, is Gebruiker gerechtigd daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen (opnieuw) overeenstemming hebben bereikt over de essentialia  van de Overeenkomst, waaronder prijs, termijnen en wijze van uitvoering. Indien partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt, levert de (tijdelijke) niet-uitvoering van de Overeenkomst geen tekortkoming in de nakoming op van Gebruiker. Opdrachtgever is dan niet gerechtigd de Overeenkomst om die reden te ontbinden of te annuleren.
 16. Zonder dat dit een tekortkoming in de nakoming oplevert, is Gebruiker gerechtigd een verzoek tot wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst te weigeren, indien dit een verandering van zulk een substantiële aard met zich brengt, dat van Gebruiker redelijkerwijze niet gevergd kan worden de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren.  
 17. Indien partijen een vast honorarium of vaste prijs (fixed fee)overeenkomen, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van het honorarium of de prijs en zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge wet- of regelgeving, haar oorzaak vindt in omstandigheden die ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren of voortvloeit uit het gebruik van voor de uitvoering benodigde exclusieve materialen.  
 18. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van het in het voorgaande lid bepaalde en/of een wijziging in de Overeenkomst , meer bedraagt dan 15% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, dan is enkel de Opdrachtgever die een beroep toekomt op afdeling 3 van boek 6 Burgerlijk Wetboek gerechtigd de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
 • Gebruiker in dat geval bereid is om de Overeenkomst op grond van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 • De prijsstijging voortvloeit uit een op Gebruiker rustende wettelijke verplichting;
 • Bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na de totstandkoming  van de Overeenkomst zal plaatsvinden.

   

  4. Opschorting, ontbinding, tussentijdse opzegging

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Aan Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen;
 • Door vertraging zijdens de Opdrachtgever niet langer van Gebruiker gevergd kan worden dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities uitvoert. 
 1. Gebruiker is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de Overeenkomst (blijvend) onmogelijk is of indien er sprake is van anderszins gewijzigde (onvoorzienbare) omstandigheden die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst redelijkerwijs van Gebruiker niet kan worden gevergd. 
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zijn eventuele vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Schort Gebruiker de nakoming van haar verplichtingen op, dan behoudt zij niettemin haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 3. Gaat Gebruiker tot opschorting of ontbinding over, dan is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van kosten en schade op enigerlei wijze daardoor ontstaan. 
 4. Is de ontbinding op enigerlei wijze aan Opdrachtgever toerekenbaar, dan is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van schade en kosten, daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. Indien Opdrachtgever verzuimt zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen en deze niet-nakoming ontbinding van de Overeenkomst rechtvaardigt, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst terstond te ontbinden, zonder dat dit leidt tot enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling zijdens Gebruiker. Opdrachtgever zal uit hoofde van wanprestatie evenwel tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling zijn verplicht. 
 6. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, is Gebruiker gehouden –in goed onderling overleg- zorg te dragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan terzake kundige derden, tenzij de opzegging aan Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van werkzaamheden zijdens Gebruiker leidt  tot extra kosten, worden bedoelde kosten in beginsel aan Opdrachtgever doorberekend, tenzij partijen anders overeenkomen. 
 7. Indien Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken in verband met faillissement of beslaglegging, dan wel ingeval van liquidatie van diens onderneming of hem surseance van betaling is verleend, heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst op te zeggen, dan wel een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst in te trekken of de onderhandelingen te annuleren, zonder dat daaruit enige verplichting tot schadeloosstelling voortvloeit. Eventuele vorderingen van Gebruiker op Opdrachtgever zijn alsdan onmiddellijk opeisbaar. 
 8. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de werkzaamheden die reeds door Gebruiker werden verricht evenals de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, vermeerderd met eventuele annuleringskosten, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, één en ander met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde. 

  5. Annulering door Opdrachtgever. 

  1. Annulering van de opdracht of delen daarvan door of vanwege Opdrachtgever, is slechts mogelijk onder de door Gebruiker te stellen nadere voorwaarden. Onverminderd het in de voorgaande zin bepaalde, kan annulering enkel schriftelijk plaatsvinden. Annulering van de opdracht laat overige verplichtingen van Opdrachtgever die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst, waaronder maar niet uitsluitend de op Opdrachtgever rustende betalingsverplichting, onverlet. Een en ander tenzij Partijen anders overeenkomen.
  2. In geval van annulering door of vanwege Opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht de aan de annulering ten grondslag liggende reden, geldt in beginsel het volgende:

 • Bij annulering worden reeds gemaakte kosten- zoals inkoop van specifieke materialen en gereserveerde arbeidstijd- aan Opdrachtgever in rekening gebracht; en
 • Opdrachtgever is gehouden 30% van de overeengekomen totaalprijs aan Gebruiker te vergoeden; en
 • Gebruiker heeft het recht annuleringskosten in rekening te brengen.3. In geval van annulering door of vanwege de Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht de aan de annulering ten grondslag liggende reden, geldt in beginsel het volgende:
 • Bij annulering worden reeds gemaakte kosten- zoals inkoop van specifieke materialen en gereserveerde arbeidstijd- aan Opdrachtgever in rekening gebracht; en
 • Opdrachtgever is gehouden 50% van de overeengekomen totaalprijs aan Gebruiker te vergoeden; en
 • Gebruiker heeft het recht annuleringskosten in rekening te brengen.

  4. Als moment van ontvangst van de annulering door Gebruiker geldt in het geval van een brief de datum van de poststempel, en een e‐mail de verzenddatum van de betreffende e‐mail. De geplande startdatum van het Programma geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.


  6. Afwijkingen, concepten, proeven 

  1. Eventuele afwijkingen aan het eindproduct of ongewenste verschillen met de thumbnail concepten, worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht,  schriftelijk  door  de  Opdrachtgever aan de Gebruiker meegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.
  2. Indien Partijen in onderling overleg vaststellen dat een geconstateerde afwijking een non-conformiteit oplevert, is Gebruiker steeds  gerechtigd  een  nieuwe  deugdelijke  prestatie  in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij dit onmogelijk is. Gebruiker is nimmer gehouden tot méér dan het opnieuw leveren van  hetgeen  oorspronkelijk werd overeengekomen,  tenzij  er sprake is van door de Opdrachtgever aan te tonen opzet of grove schuld   aan de zijde van de Gebruiker.
  3. De prestatie van de Gebruiker geldt in elk geval  tussen  Partijen  als deugdelijk, indien de  Opdrachtgever  het  geleverde  of  een  gedeelte  hiervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
  4. Goedkeuring op de concepten/thumbnails/proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat de Gebruiker de werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
  5. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde thumbnails of proeven.
  6. Indien op verzoek van de Opdrachtgever een proef wordt vervaardigd, wordt dit naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
  7. Afwijkingen  (in  kleur  of  anderszins)  tussen  enerzijds  het  geleverde   werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet, druk, beeldscherm of andere proef, leiden niet tot  ondeugdelijke  nakoming  zijdens  de  Gebruiker en zijn geen reden  voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

  7. Rechten van Intellectuele Eigendom, Eigendomsrechten en Risico

 1. Alle in verband met de opdracht ontstane rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening of modelrecht en auteursrecht  op de resultaten uit de opdracht  komen  toe  aan  de Gebruiker. Voor zover een dergelijk recht  slechts  verkregen  kan  worden  door een depot  of  registratie,  is  uitsluitend  de Gebruiker daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Niets uit het door of vanwege Gebruiker verstrekt of samengesteld materiaal- zoals informatie over werkwijzen, de concepten, de proeven of thumbnails- mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker.
 3. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd schriftelijk vastgelegd. In afwezigheid van enige overdracht komt Opdrachtgever slechts een gebruiksrecht toe.
 4. De Gebruiker heeft te allen tijde- óók in geval van een overdracht als hiervoor bedoeld -het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de Opdrachtgever nimmer toegestaan   het resultaat zonder vermelding van de naam van de Gebruiker openbaar te maken of te verveelvoudigen danwel valselijk te doen voorkomen dat het resultaat van zijn eigen hand is.
 5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de Gebruiker tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen,  kopij, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, stansvormen, folie en preegvormen, (deel)producten, films, (audio en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van de Gebruiker, ongeacht of deze aan de Opdrachtgever  of  aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 6. De Gebruiker is niet gehouden aan de in lid 5 van dit artikel bedoelde zaken voor de Opdrachtgever te bewaren. Indien de Gebruiker en de Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door de Gebruiker zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de Gebruiker instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
 7. Het risico (verlies, diefstal, beschadiging, etc.) van de geleverde zaken gaan op het moment  van  levering over op de Opdrachtgever.  Afspraken tot vervoer van de af te leveren zaken geschieden op kosten van de Opdrachtgever. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
 8. Voor zover door de Opdrachtgever gegevens, ontwerpen of afbeeldingen werden verstrekt in het kader van de uitvoering van het overeengekomene, is deze gehouden er  zorg  voor  te  dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan de Gebruiker een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt.   De Opdrachtgever dient deze onder zich te  houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door de ontwerper worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval  dient  de  opdrachtgever  de  ontwerper  op  verzoek  tegen  vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 9. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de geschiktheid van de door Opdrachtgever aan te leveren zaken ter nakoming door Gebruiker van de Overeenkomst. In het bijzonder garandeert Opdrachtgever dat hij over alle rechten beschikt om de zaken aan de Gebruiker te leveren. Gebruiker is niet verplicht de zaken op geschiktheid te onderzoeken. 
 10. De Opdrachtgever die enig intellectueel eigendomsrecht van Gebruiker schendt, in strijd handelt met de door Gebruiker geformuleerde voorwaarden voor gebruik van het resultaat, danwel enige bepaling van onderhavig artikel overtreedt, verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete van  €5.000 per gebeurtenis vermeerderd met €500 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Gebruiker om schadevergoeding te vorderen. 

  8. Gebruik van het Resultaat 

  1. Wanneer de Opdrachtgever  volledig  voldoet  aan  zijn  verplichtingen ingevolge de Overeenkomst  verkrijgt hij  het  recht  tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de Opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit  of anders is overeengekomen.
  2. Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten,  maken Partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
  3. Opdrachtgever  heeft   zonder de uitdrukkelijke  schriftelijke toestemming van Gebruiker niet het   recht om het resultaat van  de opdracht op enigerlei wijze te wijzigen, te reproduceren of op  andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. De Gebruiker kan aan diens toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding of beperkingen ten aanzien van de openbaarmaking.
  4. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, in geval van het maken van een inbreuk op de rechten als bedoeld  in artikel 7  van deze  Algemene  Voorwaarden of in geval van strijd met het exclusief gebruiksrecht zoals genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden, komt de Gebruiker een onmiddellijk opeisbaar recht op schadevergoeding toe. Deze schadevergoeding is verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling en bedraagt tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans staat in redelijkheid en billijkheid in verhouding tot de gepleegde inbreuk. De overige aanspraken van Gebruiker uit wet en overeenkomst blijven in stand.
  5. De verplichting tot het betalen van de schadevergoeding zoals bedoeld in het voorgaande lid,  geeft Opdrachtgever  op  geen  enkele  wijze het recht het oneigenlijke gebruik of de inbreuk verder voort te zetten.
  6. Indien Opdrachtgever verzuimt gehoor te geven aan het gemotiveerde en schriftelijke verzoek van Gebruiker tot betaling van een vergoeding waarop Gebruiker op grond van artikel 8.4 van deze Algemene Voorwaarden, is Gebruiker gerechtigd de vordering uit  handen  te  geven en de kosten voor het verkrijgen van een volledige betaling van de vordering op Opdrachtgever te verhalen.
  7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en/of elk recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
  a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen  uit  hoofde  van  de  Overeenkomst  niet  of  niet  volledig  nakomt  of anderszins in gebreke is;
  b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd als bedoeld in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden;
  c. ingeval van faillissement van de  Opdrachtgever,  tenzij  de  desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn overgedragen.
  8. Met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, behoudt Gebruiker te allen tijde de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te geven.

  9. Honorarium en Kosten

  1. De  Gebruiker  heeft  recht  op  een  honorarium   voor   het   uitvoeren   van de opdracht. Dit kan bestaan uit een uurtarief, een consultancyfee, een vast bedrag, al dan niet gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.
  2. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de Gebruiker voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals bureau, reis en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d.,  voor  vergoeding  in  aanmerking. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd.
  3. Wanneer de Gebruiker  door  het  niet tijdig  of  niet aanleveren  van  volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing, dan wel door externe omstandigheden genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten,  dan  worden  deze  werkzaamheden  apart gefactureerd, op basis van het gebruikelijke door de Gebruiker gehanteerde uurtarief (à €40,- exclusief BTW). De Gebruiker zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
  4. Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de  Gebruiker  kunnen  worden toegerekend, dan is de opdrachtgever  verplicht  eventuele  kosten  die  dit  met zich meebrengt te vergoeden. De Gebruiker zal de kosten zoveel mogelijk proberen te beperken.
  5. Tussen Gebruiker en Opdrachtgever is duidelijk overleg over het moment van voltooiing van de opdracht. Er is tenminste sprake van het bereiken van voltooiing indien Gebruiker aangeeft de definitieve bestanden, dan wel resultaten van de opdracht in orde te gaan maken. Indien Opdrachtgever hiervoor akkoord heeft gegeven, dan wel deze werkzaamheden van Gebruiker zonder bezwaar doorgang heeft laten vinden, worden alle werkzaamheden die Gebruiker daarna nog  op  wens  of  opdracht  van   Opdrachtgever   dient   te   verrichten   aan het (eind)resultaat, in de vorm van nacalculatie in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

  10. Overmacht

 1. Geen der partijen is gehouden haar contractuele verplichtingen, in beginsel behoudens een verplichting tot betaling, na te komen indien die nakoming wordt belemmerd door een situatie die kan worden gekarakteriseerd als overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil der partijen onafhankelijke omstandigheid die een gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd. Een situatie van overmacht doet zich in ieder geval maar niet uitsluitend voor indien er sprake is van: een storing of de uitval van elektriciteitsvoorzieningen en telecommunicatie- en internetverbindingen, transportbelemmeringen, stakingen, overheidsoptreden, militair optreden en natuurgeweld.
 2. De partij die zich op een situatie van overmacht beroept zoals in het voorgaande lid beschreven, dient de wederpartij onmiddellijk en, voor zover mogelijk, schriftelijk te informeren over de aard van de overmachtssituatie, evenals de verwachte duur. De betreffende partij zal tevens alle maatregelen nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn ter beperking van de uit overmacht voortvloeiende schade. 
 3. Termijnen en afspraken inzake nakoming worden ten minste met de duur van de overmachtssituatie verlengd. Indien de overmachtssituatie ophoudt te bestaan, zullen partijen nieuwe afspraken maken over de termijn en wijze van nakoming.
 4. Indien de overmachtssituatie langer dan zes maanden voortduurt, is ieder der partijen gerechtigd om de tussen partijen gesloten Overeenkomst te ontbinden, zonder hierdoor tot enige vorm van schadevergoeding verplicht te zijn.
 5. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds (gedeeltelijk) is nagekomen of deze alsnog kan nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om voor het nagekomen danwel na te komen deel separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst. 

  11. Betaling en Incasso

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Blijft Opdrachtgever in gebreke met de tijdige betaling der factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege en zonder dat enige gebrekestelling is vereist, in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Rente over het openstaande bedrag zal steeds worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van de volledige voldoening van het verschuldigde bedrag. 
 3. Gebruiker is gerechtigd de door de Opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen op :
 • De in verband met het betalingsverzuim ontstane kosten;
 • De in verband met het betalingsverzuim opengevallen rente;
 • De hoofdsom en de lopende rente.

Gebruiker kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsook de incassokosten worden voldaan. 

 1. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. Eventuele bezwaren zijdens Opdrachtgever betreffende de hoogte van de factu(u)r(en) schorten diens betalingsverplichting niet op. 
 2. Is Opdrachtgever in gebreke of verzuim met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gangbaar is. Maakt Gebruiker echter hogere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren ter verkrijging van voldoening, dan komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 3. Gespreide betaling is in bepaalde individuele gevallen mogelijk. Opdrachtgever dient een verzoek daartoe tijdig aan Gebruiker kenbaar te maken. De voorwaarden waaronder en de termijn waarbinnen gespreide betaling plaats kan vinden, worden door Gebruiker bepaald. 

  12. Garanties en klachtenregeling

 1. De door Gebruiker te verlenen diensten en/of te leveren prestaties voldoen aan de eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden. 
 2. Gebruiker hanteert de een klachtenregeling die je onderaan in dit document. In beginsel dient Opdrachtgever de door Gebruiker gehanteerde klachtenprocedure te volgen. Eén en ander onverminderd het overige in dit artikel bepaalde.
 3. Indien Opdrachtgever van mening is dat de door Gebruiker verleende diensten/prestaties niet beantwoorden aan de Overeenkomst danwel dat zij niet in overeenstemming zijn met hetgeen Opdrachtgever op grond van Overeenkomst redelijkerwijs had mogen verwachten, dient daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding te worden gedaan bij Gebruiker. Alsdan dient Gebruiker gelegenheid te krijgen de klacht op haar gegrondheid te (doen) onderzoeken. 
 4. Indien Opdrachtgever melding doet van de vermeende gebrekkige dienstverlening/prestatie, schort zulks de betalingsverplichting niet op. 
 5. Indien vast staat dat de klacht van Opdrachtgever gegrond is, zal Gebruiker –voor zover redelijkerwijs mogelijk- naar beste kunnen trachten tot een oplossing te komen. Indien zulks niet mogelijk is, wordt een vervangende vergoeding aan Opdrachtgever voldaan.
 6. Indien vast komt te staan dat de klacht ongegrond is, komen de kosten daardoor ontstaan- onderzoekskosten daaronder begrepen- integraal voor rekening van Opdrachtgever. 

  13. Aansprakelijkheid

  1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, op welke wijze ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in onderhavig artikel is bepaald, voor zover dwingendrechtelijke wettelijke regelingen niet anders bepalen.
  2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of vanwege Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. Indien Opdrachtgever door een aan Gebruiker toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst schade lijdt, is Gebruiker enkel aansprakelijk voor de schade die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van Gebruiker is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde (van het gedeelte) van de opleiding waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
  4. Onder directe schade wordt uitsluitend vermogensschade verstaan, waaronder de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden –één en ander voor zover de tekortkoming in de nakoming aan Gebruiker toerekenbaar is- en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming en/of beperking van de schade.
  5. Behoudens het geval dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Gebruiker, diens werknemers of leidinggevenden, is Gebruiker op generlei wijze aansprakelijk voor indirecte schade waaronder gevolgschade, schade door gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
  6. Gebruiker hanteert een drempelbedrag van €1000,00 voor enige aan Opdrachtgever te vergoeden schade. Bij overschrijding daarvan zal Gebruiker tevens het drempelbedrag vergoeden.
  7. Opdrachtgever dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twee maanden na het ontstaan daarvan aan Gebruiker te melden.
  8. Al het door Gebruiker ontwikkelde en/of samengestelde trainingsmateriaal, de brochure en de online portals die via de Website kunnen worden bezocht, dan wel ander werk, voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Programma, is op zorgvuldige wijze door Gebruiker samengesteld. Gebruiker is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het trainingsmateriaal, de brochure, de online portals, de informatie op de Website, noch in enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een Opdracht of Programma.

  14. Vertrouwelijkheid

 1. Gebruiker, diens personeel en/of voor Gebruiker werkzame personen zijn gehouden de door de Opdrachtgever verstrekte Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te behandelen. Gebruiker conformeert zich tevens aan de geldende privacywetgeving, meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals in het volgende artikel nader bepaald. 
 2. Opdrachtgever is, op haar beurt, gehouden de Vertrouwelijke Informatie van Gebruiker vertrouwelijk te behandelen en deze Informatie niet te verveelvoudigen of openbaar te maken op welke wijze dan ook, tenzij Opdrachtgever de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Gebruiker heeft verkregen. 

  15. Algemene Verordening Gegevensbescherming

 1. Gebruiker attendeert Opdrachtgever er in het kader van de AVG op dat de door hen verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen en verwerkt in de administratie van Gebruiker. Indien Opdrachtgever daartegen bezwaar heeft, kan hij zulks schriftelijk kenbaar maken aan Gebruiker.
 2. Persoonsgegevens worden door Gebruiker zorgvuldig bewaard en versleuteld en zijn uitsluitend toegankelijk voor (medewerkers van) Gebruiker. De persoonsgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt door Gebruiker (en aan haar gelieerde rechtspersonen) voor communicatie met Opdrachtgever over de opdracht en het resultaat.
 3. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht op inzage in de over hem opgenomen gegevens en het (laten) doorvoeren van eventuele correcties.

  16. Aankopen via de Webshop The Green Nib, aanvullende voorwaarden

 1. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, geldt ten aanzien van verkoop van producten/diensten via de Webshop van The Green Nib aan een Wederpartij de volgende aanvullende bepalingen.
 2. Deze aanvullende bepalingen zijn van toepassing op elk aanbod van The Green Nib en op elke  via de Webshop  en Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
 3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Wederpartij het aanbod van The Green Nib in de Webshop aanvaardt, voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden en de Green Nib de Overeenkomst bevestigd heeft.
 4. Webshop bevestigt onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat The Green Nib de hiervoor bedoelde bevestiging heeft verzonden, kan Wederpartij de Overeenkomst ontbinden.
 5. Onverminderd het bepaalde in lid 3 komt de Overeenkomst slechts tot stand nadat The Green Nib, binnen de wettelijke kaders, heeft vastgesteld dat de Wederpartij aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en kennis heeft genomen van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan. The Green Nib heeft te allen tijde het recht de Overeenkomst niet aan te gaan, althans te ontbinden of aan de Overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Voor zover de Wederpartij een consument is, heeft deze het recht de Overeenkomst op afstand zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product.
 7. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dit noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
 8. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient hij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan The Green Nib te melden. Webshop verzendt onverwijld een bevestiging van dit bericht.
 9. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de originele staat en verpakking aan The Green Nib geretourneerd te worden, conform de door The Green Nib verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
 10. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 9 bepaalde.
 11. Webwinkel vergoedt de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding. 
 12. De wederpartij die handelt als consument, dient er zich van bewust te zijn dat het ontbindingsrecht is uitgesloten voor een groot aantal producten van The Green Nib. Het gaat daarbij in ieder geval om de volgende zaken:
  a. Producten die door The Green Nib tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan The Green Nib kenbaar heeft gemaakt.
 2. The Green Nib zal bestellingen die gedaan zijn via de Webshop met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. The Green Nib zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.
 3. Wederpartij heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. The Green Nib zal bij ontbinding de van Wederpartij ontvangen betalingen uiterlijk binnen dertig dagen vergoeden.
 4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op Wederpartij op het moment van bezorging aan Wederpartij of een door hem vooraf aangewezen derde.

  17. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Tenzij schriftelijk anders  overeengekomen, kunnen onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde door Gebruiker worden gewijzigd.   
 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website. 

  18. Overige bepalingen

 1. De ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Gebruiker en Opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende Overeenkomst, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling. 
 2. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die buiten het toepassingsbereik van onderhavige Algemene Voorwaarden valt, zullen partijen in onderling overleg en in alle redelijkheid een regeling treffen die zoveel mogelijk in overeenstemming is met doel en strekking van deze Algemene Voorwaarden. 
 3. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg of betekenis van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de aan een bepaling te geven betekenis zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met de geest van deze Algemene Voorwaarden. 
 4. Indien Gebruiker niet steeds uitdrukkelijk de strikte naleving van onderhavige Algemene Voorwaarden verlangt, betekent zulks nimmer dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zouden zijn of dat Gebruiker op enigerlei wijze en mate het recht verliest om stipte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen. 

  19. Toepasselijk recht en forum

 1. Op alle Overeenkomsten en de door Gebruiker geleverde diensten is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Roermond is in eerste aanleg exclusief bevoegd kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
 2. In geval van aankopen via de Webshop geldt dat consumenten de mogelijkheid toekomt een klacht  in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

 

Ben je tevreden: vertel het anderen. Heb je een klacht: vertel het ons!

Bij The Green Nib streven we ernaar je zo goed mogelijk van dienst te zijn en producten te leveren die aan je verwachtingen voldoen. Als je ondanks onze inspanningen een klacht hebt, dan mag je die eerst schriftelijk bij ons melden. Dat mag ook via email.  Probeer zo goed mogelijk te omschrijven waarover je ontevreden bent. We bevestigen binnen 72 uur de ontvangst van je klacht en zullen onderzoeken wat er precies aan de hand is. Als we meer informatie van je nodig hebben om de klacht te kunnen beoordelen, mogen we je daarom vragen.

Binnen twee weken na ontvangst van je klacht laten we je schriftelijk weten of we de klacht gegrond vinden. We leggen dan ook uit waarom we dat vinden. Is je klacht terecht? Dan bekijken we samen met jou wat een redelijke oplossing is. 

Komen we er samen niet uit? Dan kun je de klacht ook aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register.
Meer over klachten vind je hierboven in onze algemene voorwaarden.